Thông báo dừng phục vụ đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Từ ngày 1/6/2019 Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ ngưng phục vụ mượn để tiến hành thu hồi tài liệu đối với những sinh viên tốt nghiệp năm 2019
Vì vậy những sinh viên thuộc các lớp CNTP 48 và Thú y 48, sinh viên khóa 49 (trừ CNTP 49 và TY49), Cao đẳng K50, Liên thông K51 đang còn nợ phải đến hoàn thành thủ tục trả cho Thư viện. Hạn cuối cùng đến ngày 09/6/2019. Sau thời hạn kể trên sinh viên nào vẫn chưa hoàn thành thủ tục trả, Thư viện sẽ lập danh sách gửi lên Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên.
Công tác phục vụ đọc tại chổ vẫn tiến hành bình thường

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TT TT-TV
X