MỖI NGÀY 1 CUỐN SÁCH
 

 
                        SÁCH HAY TÌM ĐỌC
 
Giới thiệu sách mới: Giáo trình vi sinh vật thực phẩm
Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản
Nấm mốc Aspergillus flavus và độc tố aflatoxin
 
                        TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Hướng dẫn sử dụng

Sách và tài liệu mới

Giáo trình và bài giảng điện tử

 
                        LƯỢT TRUY CẬP
 
IP của bạn: 54.145.120.69
 
VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ THƯ VIỆN
25.04.2013 07:48

Một số văn bản pháp quy về Thư viện dành cho quý độc giả tham khảo:

1. Thông tư 02/2010/TT-BTTTT hướng dẫn Quy định của Luật Xuất bản, Luật sửa đổi Luật xuất bản, Nghị định 111/2005/NĐ-CP và Nghị định 11/2009/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành11/01/2010.

2. Quyết định 2345/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quản lý  thư viện trường đại học do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ban hành ngày 29/06/2009.

3. Quyết định 2347/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Sơ kết 3 năm áp dụng khung phân loại DDC trong ngành thư viện’’ do Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 29/06/2009.

4. Nghị định 02/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của  thư viện  tư nhân có phục vụ cộng đồng ngày 06/01/2009.

5. Quyết định 77/2008/QĐ-BVHTTDL về Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 28/08/2008.

6. Luật xuất bản sửa đổi 2008 ban hành ngày 03/06/2008.

7. Quyết định 19/2008/QĐ-BGDĐT về bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hoá - nghệ thuật - thông tin trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 18/04/2008.

 8. Quyết định 90/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 07/2005/QĐ-BTC về mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại thư viện Quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 24/10/2008.

9. Quyết định 26/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 31/03/2008.

10. Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành ngày 04/05/2007.

11. Quyết định 13/2008/QĐ-BVHTTDL về Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 04/05/2007.

12. Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BVHTT-BTC hướng dẫn định mức và chế độ thù lao đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thông tin ban hành 22/01/2007.

13. Quyết định 49/2006/QĐ-BVHTT về việc tổ chức và hoạt động của thư viện huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành ngày 05/05/2006.

14. Quyết định 102/2006/QĐ-BVHTT về Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành 29/12/2006.

15. Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT về Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành ngày 04/05/2005.

16. Hướng dẫn số 1820/HD-SGD&ĐT về hoạt động thư viện trường học năm học 2005 - 2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hànhngày 27/09/2005.

17. Quyết định 07/2005/QĐ-BTC về mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 18/01/2005.

18. Quyết định số 61/2005/QĐ-BVHTT phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành 04/11/2005.

19. Hướng dẫn 511/VHTT-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch Bảo tàng viên, Thư viện viên lên ngạch Bảo tàng viên chính, Thư viện viên chính năm 2004 do Bộ Văn hoá Thông tin ban hành 25/02/2004

20. Luật Xuất bản 2004 ban hành ngày 03/12/2004.

21. Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC sửa đổi Thông tư 97/TTLB/VHTTTTDL-TC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của NN đối với thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, thông tin - Bộ Tài chính ban hành 04/03/2002.

22. Quyết định 01/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 29/01/2004.

23. Quyết định 49/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong các trường Phổ thông từ năm học 2003-2004 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 28/10/2003.

24. Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT quy định mức kinh phí mua sách lý luận, chính trị của hệ thống thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành 22/08/2003.

25. Thông tư 56/2003/TT-BVHTT hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành ngày 16/09/2003.

26. Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02/01/2003.

27. Nghị định 72/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh thư viện ban hành ngày 06/08/2002

28. Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC sửa đổi Thông tư 97/TTLB/VHTTTTDL-TC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của NN đối với thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, thông tin - Bộ Tài chính ban hành ngày 04/03/2002.

29. Nghị định 31/200,1/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin ban hành ngày 26/06/2001.

30. Pháp Lệnh thư viện năm 2000 ban hành ngày 28/12/2000

31. Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhngày 18/09/1999.

32. Quyết định 01/1998/QĐ-BVHTT về Quy chế lưu chuyển xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin ban hành 30/07/1998.

33. Quyết định 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhngày 06/11/1998

34. Quyết định số 393/1998-QĐ-TCCP-CCVC về thi nâng ngạch bảo tàng viên, thư viện viên, thư mục viên lên bảo tàng viên chính, thư viện viên, thư mục viên chính trong các bảo tàng, thư viện do Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ ban hành ngày 03/10/1998

35. Quyết định 2501/1997/QĐ-CXB về Quy chế tổ chức và hoạt động phát hành xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin ban hành 15/08/1997.

36. Thông tư liên tịch 97-VHTTDL-TC/TTLT năm 1990 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với Thư viện công cộng do Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch - Bộ Tài chính ban hành15/06/1990.

37. Thông tư liên bộ 97-TTLB/VHTTTTDL-TC năm 1990 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của nhà nước đối với Thư viện công cộng do Bộ Tài chính – Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành15/06/1990.

38. Quyết định 2164/GD-ĐT năm 1995 qui định về tiêu chuẩn trường, lớp, thư viện, thiết bị giáo dục ở trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 27/06/1995.

39. Quyết định 120-LĐ/QĐ năm 1985 ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức Bộ Văn hoá và chuyên ngành báo chí xuất bản ; biểu diễn nghệ thuật ; thư viện do Bộ trưởng Bộ lao động ban hành ngày 06/06/1985.

 40. Thông tư 83-VHTT/VP-1978 về viêc nộp lưu chiểu văn hóa phẩm để hướng dẫn thi hành các luật lệ về lưu chiểu văn hóa phẩm do Bộ Văn hóa thông tin ban hành ngày 29/06/1978.

41. Thông tư 30-VH/TT-1971 hướng dẫn thi hành Quyết định 178-CP về công tác thư viện do Bộ Văn hóa ban hành ngày 17/03/1971.

42. Săc lệnh số 18-SL về đặt thể lệ lưu chiểu văn hóa phẩm trong nước Việt nam do Chính Phủ Lâm Thời ban hành ngày 31/01/1964.

43. Quyết định 040-TTg năm 1960 về việc thành lập Thư viện Khoa học trung ương thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hànhngày  06/02/1960.
GT (Theo Thư viện pháp luật)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
                SÁCH HAY TRONG TUẦN
 

Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

  Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản do tác giả Nguyễn Văn Huy, Lê Văn Dân là giảng viên Khoa Thủy sản của trường Đại học Nông lâm Huế biên soạn. Giáo trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản, về phương pháp thiết kế và bố trí các công trình và thiết bị trong một trang trại nuôi trồng thủy sản sao cho hợp lý và hiệu quả; giúp cho sinh viên có các kỹ năng về xây dựng công trình như: đo đạc và khảo sát mặt bằng; những tính chất hóa lý và sinh học của đất; phương pháp tính toán; thiết kế các công trình ao nuôi; bể ương nuôi; hệ thống ống và kênh cấp thoát nước; thiết kế và bố trí ; sử dụng các thiết bị phụ trợ trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm.
 
                BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
 
Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2017 chưa hoàn thành thủ tục trả sách
THÔNG BÁO NGƯNG PHỤC VỤ MƯỢN TRẢ VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017
Giới thiệu sách mới: Giáo trình vi sinh vật thực phẩm
Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản
Nấm mốc Aspergillus flavus và độc tố aflatoxin
Giới thiệu Danh mục sách mới tháng 5 năm 2017
 
                DOWNLOAD
   Danh mục luận văn 2016
 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
  Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tr
 Thống kê Danh sách mượn sách quá hạn tầng 2 năm 2015
 Thống kê Danh sách mượn sách quá hạn tầng 1 năm 2015
 Uunikey40RC2-1101-win32
 Danh sách bạn đọc quá hạn tại Kho Mở T2 đến 15-6-2014
 Danh sách bạn đọc quá hạn tại Kho Mở T1 đến 15-6-2014
 


Bản quyền thuộc Trung tâm thông tin Thư viện ĐHNL-Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 054.3539531. Emai: thuvien@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL