Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Sách và Tài liệu mới
04.05.2010


 

Mạng LAN

Mạng Internet

Sách và Tài liệu mới đã có trong phần mềm Thư viện

Xem chi tiết...

Xem chi tiết...Stt

Tên sách

Tác giả

Năm XB1

Bài tập di truyền

Nguyễn Minh Công,…

2009


2

Bài tập hóa học đại cương

Lê Mậu Quyền

2008


3

Bài tập hóa học hữu cơ :
 1000 bài tập tự luận và trắc nghiệm

Nguyễn Hữu Đĩnh,…

2009


4

Bài tập Hóa Lí

Nguyễn Văn Duệ,…

2009


5

Bài tập toán cao cấp.
Tập1, Đại số và hình học giải tích

Nguyễn Đình Trí,…

2009


6

Bài tập toán cao cấp.
 Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số

Nguyễn Đình Trí,…

2009


7

Bài tập toán cao cấp.
 Tập2, Phép giải tích một biến số

Nguyễn Đình Trí,…

2008


8

Bài tập vật lí đại cương. Tập 1: Cơ - nhiệt

Lương Nguyên Bình,…

2009


9

Bài tập vật lí đại cương.
Tập 2, Điện - Dao động - Sóng

Lương Nguyên Bình,…

2009


10

Bài tập vật lí đại cương.
Tập 3, Quang lí - Vật lí lượng tử

Lương Nguyên Bình,…

2009


11

Bài tập xác suất và thống kê

Đinh Văn Gắng

2009


12

Động vật học có xương sống

Lê Vũ Khôi

2009


13

Động vật học không xương sống

Thái Trần Bái

2009


14

Giáo trình cây rau*

Lê Thị Khánh

2009


15

Giáo trình Hóa Lí.
Tập 2, Nhiệt động lực học hóa học

Nguyễn Đình Huề

2009


16

Giáo trình Hóa Lí.
 Tập 1, Cơ sở nhiệt động lực học

Nguyễn Đình Huề

2009


17

Giáo trình hóa sinh

Đỗ Quý Hai (cb),…

2008


18

Giáo trình quản lý dự án

Từ Quang Phương

2008


19

Giáo trình sinh học đất

Nguyễn Xuân Thành (cb)

2009


20

Giáo trình sinh lý học thực vật*

Nguyễn Bá Lộc (cb),…

2008


21

Giáo trình toán học cao cấp. Tập 1

Nguyễn Đình Trí (cb),…

2009


22

Giáo trình toán học cao cấp. Tập 2

Nguyễn Đình Trí (cb),…

2009


23

Giáo trình vật lý đại cương. Tập 1

Lương Duyên Bình

2009


24

Giáo trình vật lý đại cương. Tập 2

Lương Duyên Bình

2009


25

Hóa học đại cương

Lê Mậu Quyền

2008


26

Hướng dẫn triển khai chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp đến năm 2020

 

2009


27

Kỹ thuật sấy

Trần Văn Phú

2009


28

Mạng máy tính

Ngạc Văn An (cb),…

2009


29

Phân loại học thực vật

Hoàng Thị Sản

2009


30

Thị trường, quản lý tài nguyên dịch bệnh vật nuôi ở vùng cao Việt Nam : Do Rockerfeller Foundation tài trợ năm 2006 - 2009. Tập II

Lê Văn An (Cb),...

2010


31

Thực hành sử dụng Dreamweaver cho thiết kế Website

Thạc Bình Cường,…

2009


32

Xử lý số tín hiệu : Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm Matlab. Tập 1

Hồ Văn Sung

2009


(*) Sách này cũng có ở  Phòng Giáo trình.

URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=71

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn