Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

THÔNG BÁO NGƯNG PHỤC VỤ MƯỢN TRẢ VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017
05.06.2017

Từ ngày 5/6/2017 Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ ngưng phục vụ mượn trả để tiến hành thu hồi tài liệu đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Từ ngày 5/6/2017 Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ ngưng phục vụ mượn trả để tiến hành thu hồi tài liệu đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2017

 Vì vậy những sinh viên CNTP 46 và Thú y 46, sinh viên khóa 47 (trừ CNTP 47 và TY47), Cao đẳng K48, Liên thông K49 chưa hoàn thành thủ tục mượn trả sách của Trung tâm phải nhanh chóng đến hoàn thành cho Trung tâm Thông tin - Thư viện. Hạn thu tài liệu đến ngày 16/6/2017. Sau thời hạn kể trên sinh viên nào vẫn chưa hoàn thành thủ tục mượn trả, Trung tâm sẽ lập danh sách gửi lên Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên.

Công tác phục vụ đọc tại chổ vẫn tiến hành bình thường.



URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=366

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn