Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Danh mục sách mới tháng 10 năm 2016
01.10.2016

Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế cung cấp Danh mục sách mới tháng 10 năm 2016 đưa vào phục vụ bạn đọc tại Kho Mở T1 và Kho Mở T2.STT

Tên sách,/giáo trình

Năm xuất bản

Chủ biên

Số lượng

Số phân loại

ĐKCB

MFN

Kho mượn

1

Cây chùm ngây (Moringa spp.)

2016

Trần Đăng Hòa, Trương Thị Hồng Hải và các tác giả khác

1

635,3

NL.041389

8863

Tầng 1 (T1)

2

Đặc điểm nhận dạng, sinh thái và tình trạng bảo tồn thú linh trưởng ở Việt Nam

2016

Nguyễn Văn Minh CB, Trần Thị Thúy Hằng

5

634,9

NL.041352-56

8859

T1

3

Giáo trình kỹ thuật chọn, tạo và nhân giống cây đô thị

2016

Đặng Thái Dương

30

715,2

NL.041394-423

8866

T1

4

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

2016

Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

30

639

NL.041427-456

8869

T1

5

Giáo trình hóa sinh đại cương

2016

Trần Thị Lệ, Hồ Trung Thông CB; Đinh Thị Hương Duyên

30

572

NL.041357-86

8860

T2

6

Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam

2016

Hội nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam

2

632,3

NL.041424-25

8867

T2

7

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học nông nghiệp

2016

Bùi Văn Lợi; Lê Đức Ngoan

5

630

NL.041388

8862

T2

8

Sổ tay hướng dẫn Phát triển Cộng đồng (Tài liệu dành cho người làm công  tác phát triển cộng đồng)

2016

Lê Văn An, Ngô Tùng Đức và các tác giả khác

10

307,1

NL.041457-66

8870

T2

9

Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu kinh nghiệm từ một dự án

2015

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung

1

630

NL.041426

8868

T2URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=345

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn