Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Thống kê Danh sách mượn sách quá hạn tại tầng 1 và tầng 2 của TT TT TV
28.01.2016

Thống kê Danh sách mượn sách quá hạn tại tầng 1 và tầng 2 của TT TT TV như sau:
Danh sách mượn sách quá hạn tại tầng 1
URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=329

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn