Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

THÔNG BÁO NHƯNG PHỤC VỤ MƯỢN TRẢ VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2015
01.06.2015

Từ ngày 1/6/2015 Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ ngưng phục vụ mượn trả để tiến hành thu hồi tài liệu đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2015.

Từ ngày 1/6/2015 Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ ngưng phục vụ mượn trả để tiến hành thu hồi tài liệu đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2015.

Vì vậy những sinh viên CNTP 44 và Thú y 44, sinh viên khóa 45 (trừ CNTP 45 và TY45), Cao đẳng K46 chưa hoàn thành thủ tục mượn trả sách của Trung tâm phải nhanh chóng đến hoàn thành cho Trung tâm Thông tin - Thư viện. Hạn thu tài liệu đến ngày 15/6/2015. Sau thời hạn kể trên sinh viên nào vẫn chưa hoàn thành thủ tục mượn trả, Trung tâm sẽ lập danh sách gửi lên Phòng Đào tạo đại học.

Công tác phục vụ đọc tại chổ vẫn tiến hành bình thường.