Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Danh sách bạn đọc nợ sách quá hạn đến 15-6-2014
16.06.2014

Danh sách bạn đọc nợ sách quá hạn tại Trung tâm Thông tin - Thư viện đến ngày 15-6-2014
1. Danh sách bạn đọc nợ sách quá hạn tại Kho Mở T1:/uploads/Files/pub_dir/kho%201%20den%2015-6-2014.pdf

2. Danh sách bạn đọc nợ sách quá hạn tại Kho Mở T2: /uploads/Files/pub_dir/kho%202%20den%2015-6-2014.pdf

3. Sinh viên nợ sách tại Phòng Giáo trình cũ:
Stt Mã số SV  Họ và tên  Tên sách
1 11LC65C021 Ngô Quốc Hiếu Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

* Thống kê đối với đối tượng bạn đọc là sinh viên và học viên


URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=324

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn