Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Hoạt động của LIC
05.03.2010


<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <link rel="File-List" href="TEST_files/filelist.xml"> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charse

  

 Trung tâm
Thông tin-Thư viện
(LIC)


                         
  

Bộ phận
T
hư viện


Bộ phận
CNTT


>>> Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện (LIC)
>>> Chức năng và nhiệm vụ của Bộ phận Thư viện
>>> Chức năng và nhiệm vụ của Bộ phận Công nghệ Thông tinURL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=30

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn