Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) http://lic.huaf.edu.vn

Nhân sự của Trung tâm Thông tin - Thư viện
04.03.2010


<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <link rel="File-List" href="TEST_files/filelist.xml"> <title> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charse


Giám đốc
CN. Nguyễn Thúc Phúc


                         

Trưởng Bộ phận
Thư viện

Bùi Thị Minh Trang


Phó Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận
Công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Duy Ngọc Tân


 

 >>> Nhân sự của Bộ phận Thư viện
>>> Nhân sự của Bộ phận Công nghệ Thông tin
URL của bản tin này::http://lic.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=26

© Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐHNL - Huế (LIC) contact: phucnt@huaf.edu.vn